وکیل اداری و استخدامی

چگونه وکیل اداری و استخدامی را پیدا کنیم ؟

همانگونه که مستحضر هستید هدف ما از ارائه مطالب در حوزه دیوان عدالت اداری آشنایی شما با رویه قضایی دیوان عدالت اداری در موضوعات مختلف است ، یکی از این مباحث که یک معاونت را در دیوان به خود اختصاص داده است حوزه اداری و استخدامی است که یک وکیل اداری و استخدامی قطعا می بایست به این مباحث مسلط باشد که در ادامه به صورت موردی به این مطالب پرداخته خواهد شد و متن مستندات و آرای وحدت رویه در صورت وجود نیز بیان خواهد شد.

1- اولین موضوع بحث فوق العاده ایثارگری است که توسط وکیل اداری و استخدامی قابل طرح در دیوان عدالت اداری است:

طرح بحث

براساس بند (۲) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، فوق العاده ایثارگری متناسب با درصد جانبازی و مدت خدمت داوطلبانه در جبهه و مدت اسارت تا (۱۵۰۰) امتیاز و به دارندگان نشان های دولتی تا (۷۵۰) امتیاز تعلق می گیرد. همچنین کارمندان و بازنشستگان که در زمان جنگ در مناطق جنگ زده مشغول خدمت اداری بوده اند، به ازای هر سال خدمت در جنگ برای آنها (۱۲۵) امتیاز در نظر گرفته می شود. این فوق العاده در ماده (۵۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران نیز پیش بینی شده است.

شرایط بهره مندی از فوق العاده ایثارگری

۱) متقاضی دریافت فوق العاده مصرح در بند (۲) ماده مذکور، مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری

باشد. ۲) فوق العاده ایثارگری به پنج گروه تعلق می گیرد: الف) جانبازان، ب) رزمندگان، ج) اسرا، د)

دارندگان نشان های دولتی و ها) کارمندان و بازنشستگانی که در مناطق جنگ زده مشغول خدمت اداری بوده اند.

: مستند: بند (۲) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری ۳) برخورداری از فوق العاده ایثارگری برای رزمندگان، منوط به حضور داوطلبانه آنها در جبهه است.

  • مستند: بند (۲) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری

نکات کلیدی

۱) ایام خدمت سربازی در صورتی که به اسارت یا جانبازی منجر نشود، حضور داوطلبانه در جبهه تلقی

نمی شود؛ بنابراین موجب دریافت فوق العاده ایثارگری نیست. تنها در صورتی که تمام مدت خدمت

سربازی در مناطق جنگی باشد، نیمی از آن خدمت داوطلبانه محسوب می شود. ۲) براساس تبصره ذیل ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری، فوق العاده ایثارگری مستمر بوده و در زمان بازنشستگی نیز پرداخت می شود. ۳) در صورتی که ایثارگران از اجتماع حالات ایثارگری (جانبازی، اسارت و خدمت در جبهه) برخوردار

باشند، احتساب امتیاز بالاترین حالت به همراه ۲۵ درصد امتیاز سایر حالات برای پرداخت فوق العاده ایثارگری مصرح در بند (۲) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، خلاف قانون است. (دادنامه شماره ۵۱۱ مورخ

۱۳۹۱/۰۷/۲٤ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

۴) با توجه به ماده (۷۶) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب۱۳۹۱/۱۰/۰۲، کلیه قوانینی که طی سالهای ۱۳۸۶ تا۱۳۹۱/۱۰/۰۲به نفع ایثارگران به تصویب رسیده اند، اعتبار قانونی دارند؛ بنابراین بند (۲) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری به قوت خود باقی است. ۵) براساس ماده (۵۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، کلیه دستگاههای اجرایی مشمول این قانون موظفند به شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و آزادگان شاغل مبلغی معادل بیست و پنج درصد حداقل حقوق کارکنان دولت را که هر سال توسط دولت تعیین می شود، به عنوان فوق العاده ایثارگری بپردازند. ۶) براساس تبصره (1) ماده (۵۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، به افراد موضوع ماده مذکورکه در استخدام دولت نیستند، مبلغ یاد شده توسط بنیاد تأمین و پرداخت می شود.

متن مستندات

  •  

بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری

فوق العاده ایثارگری متناسب با درصد جانبازی و مدت خدمت داوطلبانه در جبهه و مدت اسارت تا (۱۵۰۰) امتیاز و به دارندگان نشان های دولتی تا (۷۵۰) امتیاز تعلق می گیرد. کارمندان و بازنشستگان که در زمان جنگ در مناطق جنگ زده مشغول خدمت اداری بوده اند، به ازاء هر سال خدمت در زمان جنگ (۱۲۵) امتیاز در نظر گرفته می شود.

  • ماده ۵۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

کلیه دستگاههای اجرایی مشمول این قانون موظفند به شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر و آزادگان، همسران و فرزندان شهدا شاغل مبلغی معادل بیست و پنج درصد (۲۵٪) حداقل حقوق کارکنان دولت را که هر سال توسط دولت تعیین می شود. به عنوان فوق العاده ایثارگری به طور ماهانه پرداخت نماید. تبصره ۱- به افراد موضوع ماده مذکور که در استخدام دولت نیستند، مبلغ یاد شده توسط بنیاد تأمین و پرداخت می گردد. تبصره ۲- این فوق العاده ایثارگری به جانبازان و آزادگان از کار افتاده کلی که از حقوق حالت اشتغال مطابق مواد (۳۸) و (۳۹) این قانون برخوردار گردیده اند، تعلق نخواهد گرفت.

  • ماده ۷۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

… بدیهی است سایر احکام مواد، بندها، اجزاء و تبصره های کلیه قوانینی که طی سالهای ۱۳۸۶ تا۱۳۹۱/۱۰/۰۲ به نفع ایثارگران به تصویب رسیده است از جمله قوانین برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور در طول زمان اعتبار قانونی خود معتبر است.

2- پرداخت فوق العاده کار با اشعه در قالب فوق العاده سختی کار نیز از موضوعات مبتلا به وکیل اداری و استخدامی است:

طرح بحث

بر اساس بند (۳) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری و بخشنامه شماره۵۰۷۹۵/۲۰۰مورخ۸۹/۱۰/۵ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، به کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که به طور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند، تا (۱۰۰۰) امتیاز فوق العاده سختی کار تعلق می گیرد. این مقررات صرفا ناظر بر مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ۱۳۸۸/۰۱/۰۱ است و غیر مشمولان این قانون مشمول قانون حفاظت در برابر اشعه قرار می گیرند.

شرایط بهره مندی از حق اشعه در قالب فوق العاده سختی کار

1) متقاضی دریافت فوق العاده مصرح در بند (3) ماده (۶۸) قانون مذکور، مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باشد. ۲) به طور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند.

نکات کلیدی

۱) بر اساس تبصره بند (۲) بخشنامه شماره۵۰۷۹۵/۲۰۰مورخ ۸۹/۱۰/۵ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، پرداخت فوق العاده سختی کار و کار در محیطهای غیر متعارف، نظیر کار با اشعه، مستلزم تأیید مراکز ذیصلاحی است که از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تعیین می شود. این مراکز عبارتند از: سازمان انرژی اتمی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تأمین اجتماعی

۲) قانونگذار پرداخت حقوق ناشی از کار در محیط های غیر متعارف نظیر کار با اشعه را در بند (3) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر نموده و پرداخت فوق العاده ای به طور مستقل به عنوان حق اشعه از تاریخ اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، فاقد مجوز قانونی است. ۳) بر اساس تبصره ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری، فوق العاده سختی کار، فوق العاده مستمر تلقی می شود و سقف حقوق ثابت و فوق العاده مستمر نباید از (۷) برابر حداقل

حقوق ثابت و فوق العاده مستمر تجاوز نماید.

۴) بر اساس تبصره ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری، فوق العاده سختی کار، فوق العاده مستمر تلقی می شود؛ لذا مشمول پرداخت کسور بازنشستگی است

۵) با عنایت به اینکه فوق العاده سختی کار مستمر بوده و در حقوق بازنشستگی نیز تأثیر دارد، طرح شکایت باید به طرفیت سازمان بازنشستگی و سازمان متبوع صورت گیرد.

۶) فوق العاده مصرح در بند (3) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، تنها به کارکنان رسمی و پیمانی تحت شمول قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت میشود.

متن مستندات

  • بند (3) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری ماده ۶۸- علاوه بر پرداخت های موضوع ماده (۶۵) و تبصره های آن و ماده (۶۶) که حقوق ثابت تلقی می گردد فوق العاده هایی به شرح زیر به کارمندان قابل پرداخت می باشد

٣. فوق العاده سختی کار و کار در محیط های غیر متعارف نظیر کار با اشعه و مواد شیمیایی، کار با بیماران روانی، عفونی و در اورژانس و در بخش های سوختگی و مراقبت های ویژه بیمارستانی تا (۱۰۰۰) امتیاز و در مورد کار با مواد سمی، آتش زا و منفجره و کار در اعماق دریا، امتیاز یاد شده با تصویب هیأت وزیران تا سه برابر قابل افزایش خواهد بود.

  • تبصره ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری تبصره – سقف حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر نباید از (۷) برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر تجاوز کند.

فوق العاده های مذکور در بندهای (۲)، (۳) و (۵) ماده (۶۸) فوق العاده مستمر تلقی می گردند.

: دستورالعمل نحوه پرداخت فوق العاده سختی کار و کار در محیط های غیر متعارف موضوع بند (3) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری (بخشنامه شماره۵۰۷۹۵/۲۰۰مورخ ۸۹/۱۰/۵ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور) ١. دستگاه های اجرایی مکلفند شرایط بهداشتی و ایمنی لازم را جهت ایجاد محیط مناسب کار برای متصدیان مشاغل این دستورالعمل فراهم آورده و بدوأ نسبت به ارائه آموزش های ضروری در مورد انجام وظایف محوله و استفاده از ابزار و تجهیزات لازم اقدام نمایند.

۲. فوق العاده سختی کار و کار در محیط های غیر متعارف به متصدیان مشاغلی تعلق می گیرد که با وجود شرایط بهداشتی و ایمنی لازم و ارائه آموزش های ضروری، شاغل در هنگام انجام وظایف و مسئولیت های محوله در معرض ابتلاء به بیماری ها با عوارض نامطلوب قرار می گیرد.

تبصره – مواردی نظیر کار با اشعه و مواد شیمیایی، کار با بیماران روانی، عفونی و در اورژانس و در بخش های سوختگی و مراقبت های ویژه بیمارستانی و همچنین کار با مواد سمی، آتش زا و منفجره و در اعماق دریا، مستلزم تأیید مراکز ذی صلاح که از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تعیین می شود، خواهد بود.

3- بحث دیگری که اتفاقا به وکیل اداری و استخدامی زیاد در این زمینه مراجعه میشود موضوع فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هواست.

طرح بحث

براساس بند (۱) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا، برای مشاغل تخصصی که شاغلین آنها از مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر برخوردارند، تا میزان بیست و پنج درصد امتیاز حقوق ثابت و برای سایر مشاغل تا بیست درصد حقوق ثابت هر کدام از کارمندان واجد شرایط پرداخت خواهد شد. فهرست این مناطق در هر دوره برنامه پنج ساله با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می رسد. از زمان تصویب این فصل از قانون مذکور (۱۳۸۸/۰۱/۰۱)، مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری از شمول قانون جذب خارج شده اند و این فوق العاده جایگزین فوق العاده جذب و پاداش دهستان های محروم شده است. نحوه پرداخت این فوق العاده به موجب دستورالعمل شماره ۲۰۰۴۱۷۲۲ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی مورخ۱۳۸۹/۰۸/۱۱(همراه با اصلاحات بعدی) مشخص شده است

شرایط بهره مندی از فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و مناطق بد آب و هوا

1) متقاضی دریافت فوق العاده مصرح در بند (۱) ماده (۶۸) قانون مذکور، مشمول قانون مدیریت خدمات

کشوری باشد.

۲) متقاضی در مناطق کمتر توسعه یافته موضوع تصویب نامه شماره ۷۶۲۹۴ت ۳۶۰۹۵ ه مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۱۰

هیئت وزیران (همراه با اصلاحات بعدی) و یا در مناطق بد آب و هوا موضوع تصویب نامه شماره ۲۰۲۷۲ات ۵۱۵ ه مورخ

۱۳۷۴/۰۱/۱۴

هیئت وزیران (همراه با اصلاحات بعدی) اشتغال داشته باشد. : مستند: ماده یک و دو دستورالعمل نحوه پرداخت فوق العاده های مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا

۳) متقاضی به موجب حکم کارگزینی صادره در مناطق مذکور اشتغال داشته باشد • مستند: ماده ۴ دستورالعمل نحوه پرداخت فوق العاده های مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا

نکات کلیدی

1) بر اساس ماده (۶) دستورالعمل نحوه پرداخت فوق العاده های مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا، دستگاه ها و کارمندان مستثنا شده در ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره های آن، تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود. ۲) بر اساس ماده (۵) دستورالعمل نحوه پرداخت فوق العاده های مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا، مشمولین قانون حالت اشتغال، مستخدمان شہید، جانباز از کار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب۱۳۷۲/۰۶/۳۰ مجلس شورای اسلامی که از حقوق و مزایای حالت اشتغال بهره مندند، در صورتی که محل جغرافیایی پست سازمانی آنها در مناطق کمتر توسعه یافته و بد آب و هوا باشد، حسب مورد براساس احکام این دستور العمل از مزایای مربوط برخوردار می۔شوند.

 ۳) دستگاههای اجرایی ملزم به اعمال حداکثر امتیاز مصرح در بند (۱) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند. (دادنامه شماره ۱۲۰-۱۱۹ مورخ۱۳۹۱/۰۳/۰۱هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

 ۴) بر اساس مفهوم تبصره ذیل ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری، فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا مستمر نبوده و تا زمانی که کارمند در این مناطق در حال خدمت باشد یا این مناطق دارای وصف مذکور باشند، مستحق دریافت آن خواهد بود و تأثیری در میزان حقوق بازنشستگی نیز ندارد.(برگرفته از کتاب بسیار مفید رویه قضایی با موضوعات اداری و استخدامی معاونت حقوقی پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری)

خدمات ما