وکیل کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری ها چیست

وکیل کمیسیون ماده 99

به منظور جلوگیری و همچنین تعیین تکلیف نسبت به تخلفات ساختمانی خارج از حریم شهرها اعم از ساخت و ساز بدون پروانه، ساخت و ساز خلاف کاربری تعیین شده و …. کمیسیونی متشکل از سه نماینده تعیین شده است. این سه نماینده عبارت اند از:

  1. نماینده وزارت کشور
  2. نماینده قوه قضاییه
  3. نماینده وزارت راه و شهرسازی

تخلف ساختمانی به معنی نقض قوانین و ضوابط شهرسازی، فنی، ایمنی و بهداشتی در احداث ساختمان است و ابهام در قوانین و مقررات ناظر بر ساخت و ساز از جمله علل تخلف ساختمانی است و مبنا و مستند رسیدگی به تخلفات ساختمانی در محدوده قانونی و حریم مصوب شهرها ماده صد قانون شهرداری ها و تبصره های یازده گانه آن در خارج از حریم مصوب شهرها کمیسیون بند ۳ تبصره ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری ها می باشد. به منظور تعریف کمیسیون موضوع ماده ۹۹ قانون شهرداری ها ابتدا باید ماده ۹۹ را بیان نماییم.

شهرداری ها مكلف اند در مورد حریم شهر اقدامات زیر را انجام دهند

تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی با توجه به توسعه احتمالی.

تهیه مقررات برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه بندی و تفکیک اراضی، خیابان کشی، ایجاد باغ و ساختمان، ایجاد کارگاه و کارخانه و همچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومی مخصوص به حریم شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر.

حریم و نقشه جامع شهرسازی و مقررات مذکور پس از تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور برای اطلاع عمومی آگهی و به موقع اجرا گذاشته خواهد شد. تغییر حدود فعلی شهرها از لحاظ اجرای مقررات قانون اصلاحات اراضی تأثیر نخواهد داشت.

عوارضی که از عقد قرارداد ها عاید می گردد بایستی تمامأ به شهرداری های محل اجرای قرارداد پرداخت گردد.

نقاطی که در اجرای این قانون از حریم شهرداری ها جدا می‌شوند در صورتی که در محدوده قانونی و استحفاظی شهر دیگری قرار گیرند عوارض متعلقه كماکان توسط شهرداری مربوط دریافت خواهد شد؛ و در غیر این صورت توسط بخشداری مربوط اخذ و به حساب خزانه واریز می گردد. همه ساله لااقل معادل ٪۸۰ وجوه واریزی مذکور در بودجه سالانه برای فعالیت های عمرانی موضوع این قانون منظور خواهد شد . به منظور حفاظت از حریم مصوب شهرهای است شهرداری های مربوطه مكلف اند از مقررات تبصره ذیل ماده ۲قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب 17/5/1352 استفاده نمایند.

رسیدگی درکمیسیون ماده 99 به چه صورت است؟

پس از ارجاع پرونده کمیسیون حسب مورد و با توجه به طرح جامع (چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده ۴ آیین نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب ۱۳۵۵) نسبت به صدور رأی قلع بنایا جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد نمود. مراجع ذی ربط موظف اند برای ساختمان هایی که طبق مقررات این قانون و نظر کمیسیون برای آنها جریمه تعیین و پرداخت گردیده در صورت درخواست صاحبان آنها برابر مقررات گواهی پایان کار صادر نمایند. شهرداری های سراسر کشور مکلف اند علاوه بر اعتبارات دولتی حداقل هشتاد درصد از عوارض و درآمدهایی را که از حریم استحفاظی شهرها کسب می نمایند با نظارت فرمانداری و بخشداری ذیربط در جهت عمران و آبادانی روستاها و شهرک های واقع در حریم خصوصا در جهت راه سازی، آموزش و پرورش، بهداشت، تأمین آب آشامیدنی و کشاورزی هزینه نمایند. به عبارت خلاصه کمیسیون ماده ۹۹ شهرداری در جهت رسیدگی به تخلفات موجود در ماده ۹۹ میباشد.

آیا میتوان به آرای کمیسیون های ماده 99 در دیوان عدالت اداری اعتراض نمود؟

ذی‌نفع موضوع رأی کمیسیون ماده 99 می‌تواند ظرف مهلت 3 ماه از تاریخ ابلاغ رأی در دیوان عدالت اداری اعتراض کند. دیوان در خصوص این موارد صرفاً از حیث شکلی به بررسی رأی صادرشده می‌پردازد به‌عنوان مثال آیا رأی صادرشده با حضور هر سه عضو کمیسیون مربوطه صادرشده است یا خیر؟

پس از ثبت شکایت در دیوان عدالت اداری دو تصمیم اتخاذ خواهد شد:

  1. حکم به ورود شکایت و الزام هیئت هم‌عرض به رسیدگی مجدد
  2. حکم به رد شکایت

که هر دو این آرا قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری هست.

لازم به توضیح است که رسیدگی در دیوان عدالت اداری غیرحضوری هست و در صورت نیاز است که طرفین توسط شعبه دعوت می‌شوند گروه وکلای دیوان عدلت اداری علاوه بر تنظیم دادخواست و لوایح موردنیاز جهت اخذ آرای مثبت در پرونده‌های مطروحه در دیوان عدالت اداری اعم از کمیسیون ماده 99 و ماده صد و هیئت‌های بدوی تشخیص مطالبات و هیئت‌های تجدیدنظر تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی و ….. سعی بر حضور نزد قاضی محترم رسیدگی‌کننده و ارائه توضیحاتی به‌صورت شفاهی دارد، چراکه همان‌گونه که پرواضح است تأثیر صحبت حضوری به‌مراتب بیشتر از ارائه توضیحات کتبی است و به‌دفعات و تجربه در پرونده‌های گذشته این امر ثابت‌شده است.

همچنین شما در قسمت آرای مثبت اخذشده نمونه آرا و نمونه دادخواست با موضوع نقض و ابطال رأی کمیسیون ماده 99 در دیوان عدالت اداری را ملاحظه بفرمایید.

خدمات ما