وکیل دیوان عدالت اداری

چگونه وکیل دیوان عدالت اداری را پیدا کنیم ؟

وکیل دیوان عدالت اداری کیست؟ چگونه می تواند به شما کمک نماید؟ کار وکیل دیوان عدالت اداری چگونه است؟

بگذارید جواب این سوالات را به طرح یک موضوع شروع کنیم ، فرض کنید شما می خواهید یک دادخواست با موضوع و خواسته حوزه بازنشستگی به دیوان عدالت اداری ارائه نمایید.

حال باید بدانید از چه قوانینی می خواهید استفاده نمایید و دادخواست خود را چگونه تنظیم نمایید، این جاست که وکیل دیوان عدالت اداری می تواند به شما کمک نماید، اجازه دهید این موضوع بازنشستگی را شرح دهیم تا بیشتر متوجه شوید:

بازنشستگی بر اساس قانون تعیین تکلیف تأمین اجتماعی نسبت بهاشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند

در قسمت بازنشستگی عادی بر اساس ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی و تبصره های ۱، ۳ و ۴ أن مورد

بررسی قرار گرفت و مشخص شد که افراد دارای سن و سابقه مقرر قانونی می توانند تقاضای بازنشستگی نمایند. همانطور که ذکر شد تا پیش از تصویب قانون اصلاح تبصره ۲ ماده ۷۶، حداقل سابقه لازم جهت بازنشستگی ۱۰ سال بود و پس از آن هر سال یک سال به سابقه مورد نیاز اضافه گردید تا حداقل سابقه مزبور به ۲۰ سال رسید. بر این اساس افرادی که کمتر از ۱۰ سال سابقه بیمه پردازی داشتند نمی توانستند تقاضای بازنشستگی نمایند تا اینکه در سال ۱۳۹۲ قانونگذار با تصویب قانون تعیین تکلیف تأمین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند (مصوب۱۳۹۲/۷/۱۷) در خصوص این دسته از بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی تعیین تکلیف نمود. طبق مفاد این ماده واحده سازمان تأمین اجتماعی مکلف است به افرادی که حداقل ده سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند و به سن شصت سال برای مردان و پنجاه و پنج سال برای زنان رسیده اند، متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه، حقوق بازنشستگی پرداخت نماید. افرادی که کمتر از ده سال حق بیمه پرداخت کرده اند، می توانند با پرداخت مابه التفاوت حق بیمه اعم از حق کارگر و کارفرما تا ده سال به نرخ سال جاری، از امتیاز بازنشستگی این حکم برخوردار شوند.

بنابراین بیمه شدگانی که دارای ۱۰ سال سابقه بیمه پردازی در صندوق تأمین اجتماعی می باشند در صورتی که سن مرد به ۶۰ سال و سن زن به ۵۵ سال رسیده باشد و بیمه شدگان دارای کمتر از ۱۰ سال سابقه با پرداخت حق بیمه سال های باقیمانده تا ده سال (اعم از سهم کارگر و سهم کارفرما) و با لحاظ شرط سنی مزبور می توانند بازنشسته گردند. بنابراین صرفا شخص بیمه شده در صورتی که کمتر از ده سال حق بیمه پرداخت کرده می تواند با پرداخت مابه التفاوت حق بیمه از امتیاز بازنشستگی این حکم برخوردار شود و بازماندگان بیمه شده متوفی مجاز به افزایش سنوات تا ده سال نمی باشند. (برخورداری غرامت فوت از سوی بازماندگان نافی برخورداری از مزایای این ماده واحده نخواهد بود)

نکات کلیدی

١- برقراری مستمری بازنشستگی منوط به تقاضای بیمه شده یا وکیل دیوان عدالت اداری و اعلام ترک کار می باشد. ۲- بازنشستگی شاغلین در دستگاههای اجرایی دولت که مشترک صندوق تأمین اجتماعی می باشند، به دلیل اینکه مقررات قانون تأمین اجتماعی یا قوانین بازنشستگی دولتی مثل قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون استخدام کشوری با قوانین خاص برخی از دستگاههای دولتی متفاوت بود در طول برنامه پنجم ایجاد اشکال کرده بود که به شرح آتی بیان می شود در قانون و مقررات استخدامی دستگاههای دولتی مانند قانون استخدام کشوری و قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین قانون مقررات بازنشستگی (همراه با اصلاحات) شرایط بازنشستگی در دستگاههای دولتی اعلام شده است و یکی از موارد بازنشستگی داشتن ۳۰ سال سابقه خدمت بدون شرط سنی برای استخدام است حال سؤال این است اگر بین شرط سنی بازنشستگی دستگاههای دولتی و شرایط سنی بازنشستگی تأمین اجتماعی تعارض پیش آید تکلیف چیست؟ به عبارت دیگر فردی که ۳۰ سال سابقه خدمت دارد ولی سن وی به ۵۰ سالگی نرسیده است بر اساس مقررات بازنشستگی دستگاههای اجرایی از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری می تواند بازنشسته گردد حال اگر این شخص مشمول قانون تأمین اجتماعی باشد مقررات تأمین اجتماعی برای برقراری مستمری بازنشستگی علاوه بر شرط سابقه خدمت به میزان ۳۰ سال داشتن ۵۰ سال سن را هم شرط دانسته است. حال آیا چنین شخصی می تواند با ۳۰ سال بازنشسته گردد یا خیر؟ و اگر دستگاه اجرایی نامبرده را بازنشسته نماید و سازمان از برقراری مستمری خودداری نماید تکلیف چیست؟ در پاسخ به سؤال باید بین سه مقطع تاریخی قائل به تکفیک شد:

الف) قبل از لازم الاجراء شدن قانون برنامه پنجم (قبل از تاریخ۹۰/۱/۱) در سال های قبل از تصویب قانون برنامه پنجم، سازمان تأمین اجتماعی به منظور رفع این تعارض بخشنامه شماره ۵۸ را صادر کرد و بر این اساس با شرایطی مشابه آنچه که در قوانین استخدام دولتی از جمله ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری پیش بینی شده است شعب سازمان را مکلف نمود برای آن دسته از کارکنان دستگاه های دولتی که مشترک صندوق تأمین اجتماعی بوده و به موجب قوانین استخدام دولتی توسط دستگاههای متبوع بازنشسته می شوند، اقدام به برقراری مستمری نماید. این کارکنان شامل پنج دسته بودند ١۔ مردان و زنان با داشتن حداقل ۳۰ سال سابقه خدمت قابل قبول در مشاغل غیر تخصصی ۲- مردان و زنان دارای ۳۵ سال سابقه خدمت قابل قبول در مشاغل تخصصی با مدرک فوق لیسانس و دکتری ۳- مردان و زنانی که با ۳۰ سال سابقه خدمت تقاضای بازنشستگی کرده اند ۴ مردان دارای حداقل ۲۵ سال سابقه و 60 سال سن ۵ – زنان با داشتن ۲۵ سال سابقه بدون شرط سنی، موارد فوق منطبق با موارد بازنشستگی در قانون مدیریت خدمات کشوری بودند. ب) بعد از تاریخ۹۰/۱/۱

و لازم الاجرا شدن قانون برنامه پنجم ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم تصریح کرده بود آن دسته از کارکنان دستگاه ها که مشمول قانون تأمین اجتماعی می باشند، از هر جهت از جمله شرایط بازنشستگی و سایر مزایا نیز تابع قانون مذکور و اصلاحات آن می شوند. با توجه به حکم صریح قانونگذار بخشنامه فوق در عمل مغایر قانون برنامه بود و غیر قابل اجراء شد؛ لذا تعارض بين مقررات بازنشستگی کارکنان دولتی و مقررات تأمین اجتماعی به وجود آمد که این امر موجب شد در مواردی که دستگاه های اجرایی کارکنان خود را بدون توجه به شرایط بازنشستگی تأمین اجتماعی و صرفا با توجه به مقررات بازنشستگی قوانین استخدامی دولتی از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری بازنشسته می کردند با مشکل عدم برقراری مستمری از ناحیه سازمان تأمین اجتماعی مواجه گردند. برای حل این مشکل به نظر می رسد راه حل درست و قانونی موضوع این باشد که چون طبق ماده ۲۲۶ قانون برنامه پنجم قوانین مغایر در طول برنامه پنجم موقوف الاجراء می باشند، لذا در خصوص کارکنان مشمول صندوق تأمین اجتماعی باید ماده ۵۹ قانون تأمین اجتماعی برای بازنشستگی لازم الاجراء گردد. یعنی قانون خدمات کشوری حاکم نیست و بازنشستگی این قبیل کارکنان بدون توجه به مقررات تأمین اجتماعی خلاف حکم صریح ماده ۵۹ است و لذا دستگاه اجرایی در موارد مغایرت شرایط بازنشستگی در قانون استخدامی و مدیریت خدمات کشوری، باید در طول دوره اجرای قانون برنامه پنجم (از تاریخ۹۰/۱/۱لغایت پایان سال ۹۵) از اجرای مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری برای این قبیل کارکنان خودداری کند و بر اساس شرایط بازنشستگی قانون تأمین اجتماعی نسبت به بازنشستگی ایشان اقدام نماید.

ج) بعد از قانون برنامه پنجم با توجه به اینکه در قانون برنامه ششم حکم مقرر در ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم مقرر نشده است و اجرای مقررات بازنشستگی مذکور در قوانین مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین استخدامی لازم الاجراء می باشد، لذا در صورتی که دستگاههای اجرایی کارکنان مشمول صندوق تأمین اجتماعی خود را بازنشسته نمایند سازمان تأمین اجتماعی باید بر اساس مقررات مذکور نسبت به برقراری مستمری بازنشستگی اقدام نماید و به منظور اجرای مقررات مذکور سازمان باید مجددأ دستور العمل شماره ۵۸ را به شعب خود ابلاغ نماید تا بر این اساس شعب اقدام نمایند. 3- میزان مستمری بازنشستگی عبارتست از یک سی ام متوسط مزد يا حقوق بیمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر آنکه ا سط مزد یا حقوق تجاوز ننماید.

میزان مستمری بازنشستگی = سنوات پرداخت حق بیمه × (مزد یا حقوق بیمه شده ) ۴- متوسط مزد یا حقوق برای محاسبه مستمری بازنشستگی عبارتست از مجموع مزد یا حقوق بیمه شده که براساس آن حق بیمه پرداخت گردیده ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه تقسیم بر بیست و چهار ۵- کارفرما می تواند بازنشستگی بیمه شدگانی را که حداقل پنج سال پس از رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون به کار خود ادامه داده اند از سازمان تقاضا نماید و سازمان با احراز شرایط فوق مکلف به قبول است.

۶- مبنای حقوق بازنشستگی یا وظیفه مستخدمان مشمول عبارت است از معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی آنان در ۲ سال آخر خدمت که ملاک کسور بازنشستگی است و در ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی میزان مستمری بازنشستگی تابعی از متوسط مزد یا حقوق شناخته شده است و به موجب بند ۵ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ مزد یا حقوق، عبارت است از هر گونه وجه یا مزایای نقدی و غیر نقدی مستمر که در مقابل کار به بیمه شده داده می شود . ۷- در اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب۱۳۸۶/۶/۵، میزان مستمری این قبیل بازنشستگان بر اساس میانگین دو سال آخر سنوات خدمت واقعی آنان تعیین می گردد و صرفا سنوات ارفاقی به عنوان سنوات قابل قبول بیمه شده تلقی می گردد، لیکن این ماده به موجب بند (ب) ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه حذف گردیده است که میزان مستمری این قبیل بازنشستگان را با احتساب سنوات ارفاقی ۲۰ و ۳۰ سال محاسبه و از طریق سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می گردد. همانگونه که متوجه شدید پراکندگی و ازدیاد قوانین این حوزه همان دلیلی است که شما می بایست به وکیل دیوان عدالت اداری مراجعه نمایید. (برگرفته از کتاب بسیار مفید رویه قضایی با موضوعات بیمه کار و تامین اجتماعی معاونت حقوقی پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری)

 

خدمات ما