بهترین وکیل دیوان عدالت اداری در تهران

چگونه بهترین وکیل دیوان عدالت اداری در تهران را پیدا کنیم ؟

یکی از موضوعاتی که  بسیار زیاد در دیوان عدالت اداری طرح می گردد بحث بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور می باشد که توسط بهترین وکیل دیوان عدالت اداری در تهران توضیح داده خواهد شد.

خیلی مواقع اشخاصی به وکیل مراجعه می نمایند که مشکلی که دارند این است که به کارهای سخت و زیان آور اشتغال داشته اند اما تامین اجتماعی با بازنشستگی آن ها موافقت نمی نماید، حال چگونه میتوان این مسئله را از طریق حقوقی و قضایی حل و فصل کرد که در ادامه توضیح داده خواهد شد.

طرح بحث

بر اساس جزء ۱ بند ب تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی افرادی که حداقل ۲۰ سال متوالی با ۲۵ سال

متناوب در کارهای سخت و زیان آور (مخل سلامتی) اشتغال داشته و در هر مورد حق بیمه مدت مذکور را به

سازمان پرداخته باشند، می توانند تقاضای مستمری بازنشستگی کنند. هر سال سابقه پرداخت حق بیمه در

کارهای سخت و زیان آور یک و نیم سال محاسبه خواهد شد.

شروط بهره مندی از مزایای بازنشستگی پیش از موعد به اعتبار اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور

الف – اشتغال بیمه شده در مشاغل سخت و زیان آور به مدت ۲۰ سال متوالی با ۲۵ سال متناوب .. احراز سخت و زیان آور بودن مشاغل مورد ادعای بیمه شده توسط کمیته های استانی

  • مستندات: ماده ۸ و بند ۱ ماده ۹ آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور مصوب ۱۳۸۰، اصلاحی۱۳۸۵

دادنامه شماره ۴۸۴ مورخ۸۷/۷/۲۸هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ضرورت بررسی ماهیت و کیفیت شغل افراد از حيث انطباق یا عدم انطباق آن با مشاغل سخت و زیان آور به تشخیص کمیته های استانی

٢. احراز اشتغال بیمه شده در مشاغل سخت و زیان آور (که به تأیید کمیته های استانی رسیده به میزان مقرر در قانون، توسط سازمان تأمین اجتماعی • مستند: بند ۳ ماده ۱۳ آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور مصوب ۱۳۸۰ ، اصلاحی ۱۳۸۵ این قبیل بیمه شدگان به صرف ارائه درخواست بازنشستگی، مجاز به ترک کار نبوده و می باید احراز شرایط و استحقاق آنها جهت بازنشستگی پیش از موعد در کارهای سخت و زیان آور رسما از سوی سازمان تأمین اجتماعی به آنها ابلاغ و سپس ترک کار نمایند.)

دادنامه شماره ۹۰ مورخ۸۹/۳/۱۰هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

احراز شرایط و استحقاق بیمه شده جهت بازنشستگی پیش از موعد در کارهای سخت و زیان آور می بایست رسما از سوی سازمان تأمین اجتماعی ابلاغ شود.)

دادنامه شماره ۹۵ مورخ۸۹/۳/۱۷هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صرفا تشخیص مشاغل سخت و زیان آور به عهده کمیته های استانی واگذار گردیده و احراز سایر ضوابط و شرایط بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور از اختیارات و وظایف سازمان تأمین اجتماعی می باشد.) ب – پرداخت حق بیمه ایام مزبور از سوی کارفرما |

  • مستندات: جزء ۱ بند ب تبصره ۲ ماده ۷۶ رأی شماره ۶۷۳ مورخ۹۱/۱۰/۴هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی شماره ۷۷۱ و ۷۷۲ مورخ۸۷/۱۱/۶هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی شماره ۲۴۲ مورخ۹۴/۶/۱۷

هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی رأی شماره ۳۷۲ و ۳۷۱ مورخ۸۶/۵/۲۳هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ج – پرداخت ۴٪ حق بیمه سخت و زیان آور به سازمان تأمین اجتماعی جهت برقراری مستمری بازنشستگی.

همانگونه که ملاحظه فرمودید قوانین پراکنده ای در این خصوص وجود دارند که بهترین وکیل دیوان عدالت اداری در تهران باید با آن موارد اشنایی کامل داشته باشد ، به عنوان مثال حسب ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی به ویژه تبصره ۱ آن افراد واجد شرایط می توانند تقاضایمستمری بازنشستگی نمایند. بنابراین برقراری مستمری بازنشستگی (اعم از عادی و پیش از موعد) منوط به ارائه تقاضای بازنشستگی و پرداخت حق بیمه مربوط به ایام اشتغال است.

٢. در بندهای ۴ و ۶ بخش (ب) تبصره ۲ ماده ۷۶ و در خصوص بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان

آور نیز ارائه تقاضای بازنشستگی و پرداخت حق بیمه این ایام و به تبع آن تکلیف کارفرما به پرداخت ٪۴ حق بیمه اضافی الزامی دانسته شده است. بر این اساستا زمانی که شخص سابقه مدنظر قانونگذار را دارا نبوده و تقاضای بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور نداشته باشد، کارفرما نیز تکلیفی به پرداخت ۴٪ مزبور نخواهد داشت.

٣. براساس تبصره ۲ ماده ۷۶ و آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور، بازنشستگی بر این اساس منوط به

پرداخت ۴ ٪ حق بیمه اضافی و احراز اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور گردیده است.

  • مستندات: مستفاد از بند یک قسمت (ب) ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی دادنامه به شماره های ۷۷۲-۷۷۱ مورخ۸۷/۱۱/۶ ، ۳۷۲-۳۷۱ مورخ۸۶/۵/۲۳ و ۶۷۳ مورخ۹۱/۱۰/۴و دادنامه شماره ۲۴۲ مورخ۹۴/۷/۸هیأت تشخیص کار و تأمین اجتماعی.

د. یک نکته مهم و اساسی در این بحث شمول قانون کار بر بیمه شده که بهترین وکیل دیوان عدالت اداری در تهران حتما باید در دادخواست به آن اشاره نماید .

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکم تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی ناظر به بازنشستگی کارگران شاغل در کارهای سخت و زیان آور است و ارتباطی با شرایط بازنشستگی سایر مشمولان قانون تأمین اجتماعی ندارد. استثناء: به موجب قانون تفسیر بند (الف) تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۷/۱۴متصدیان مشاغل آتش نشانی علی رغم این که مشمول قانون کار نیستند، ولی اگر کار عملیاتی انجام دهند، مشمول مقررات مشاغل سخت و زیان آور قرار می گیرند.

نکات مهم :

1- به موجب تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی و آرای هیأت عمومی به شماره ۵۱۵ مورخ۸۷/۵/۸و ۹۴۵ مورخ۹۲/۱۲/۵، فقط مشمولین قانون کار از مشترکین صندوق تأمین اجتماعی مشمول مقررات بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور موضوع تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی هستند و لذا الف) اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری با سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاه های خانوادگی هر چند در مشاغل سخت و زیان آور کار کنند، به جهت عدم شمول قانون کار بر ایشان، نمی توانند از مزایای بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور به اعتبار تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی بهره مند شوند و حکم این افراد به موجب قوانین مربوط به خودشان است.

ب) حسب تبصره ماده ۱ آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور، مشمولین قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور، مصوب ۱۳۶۷ و اصلاحات بعدی آن» و همچنین مشمولین قانون «حفاظت در برابر اشعه، مصوب ۱۳۶۸ و اصلاحات بعدی آن» تابع قوانین و مقررات مربوطه خواهند بود.

ج) کارکنان دستگاههای دولتی، هرچند مشمول قانون تأمین اجتماعی باشند به دلیل عدم شمول قانون کار بر آنها نمی توانند بر اساس تبصره ۲ ماده ۷۶ این قانون بازنشسته گردند. بلکه بازنشستگی سخت و زیان آور آنها تابع قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی – مصوب ۱۳۶۷ و با تصویب شورای امور اداری و استخدامی میسر است. البته لازم به ذکر است کارگران شاغل در دستگاه های دولتی مشمول مقررات تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی هستند.

به موجب تبصره (۱) آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور، در خصوص کارگران بخش دولتی نیز کمیته های استانی صلاحیت اظهار نظر را دارند و در صورت تأیید شغل این افراد، مشمول تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی قرار می گیرند. د) بازنشستگی سخت و زیان آور آن دسته از بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی که مشمول قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی …. می باشند، با تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور میسر است و کمیته های استانی تشخیص مشاغل سخت و زیان آور صلاحیت رسیدگی به عناوین شغلی مورد ادعای این دسته از بیمه شدگان را ندارند و در صورت صدور رأی از سوی کمیته های موصوف در این موارد، رأی صادره مخدوش است و نمی تواند مستند طرح دعوا در دیوان عدالت اداری قرار گیرد. ٢- وظیفه اصلی کمیته های استانی صرفا تشخیص سخت و زیان آور بودن یا نبودن شغل مورد ادعای بیمه شدگان می باشد و بررسی این امر که متقاضی طی بازه ادعایی در آن شغل اشتغال داشته یا نداشته است به عهده سازمان تأمین اجتماعی می باشد (دادنامه های ۹۰ و ۹۵ به ترتیب مورخ۸۹/۳/۱۰و ۸۹/۳/۱۷هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و صرف تأیید سخت و زیان آور بودن مشاغل به منزله تأیید اشتغال متقاضی درآنها نمی باشد.

۳- صرف احراز سخت و زیان آور بودن شغل و اشتغال در آن کافی نبوده و کارفرما می بایست حق بیمه این ایام را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نموده باشد تا امکان بهره مندی از سوابق ایام موصوف و محاسبه هر سال معادل یکسال و نیم، جهت متقاضی امکانپذیر گردد. (حسب دادنامه های ۶۷۳ مورخ۹۱/۱۰/۴و شماره ۷۷۱ و ۷۷۲ مورخ ۸۷/۱۱/۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و رأی شماره ۲۴۲ مورخ۹۴/۶/۱۷ هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی)

همچنین یک نکته ای که می بایست توسط بهترین وکیل دیوان عدالت اداری در تهران مورد توجه قرارگیرد این است که :

۴- بر اساس قانون تفسیر بند (الف) تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۰۷/۱۴

، متصدیان مشاغل عملیاتی آتش نشانی که بیمه شده تأمین اجتماعی و دارای روابط استخدامی غیر مشمول قانون کار با کارفرمایان خود می باشند. همانند مشمولان قانون کار مشمول عنوان مشاغل سخت و زیان آور مقرر در بند (الف) تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون مذکور بوده و نیز از مزایای قانونی مشاغل سخت و زیان آور برخوردار می شوند. ۵- دستورالعمل شماره ۱۸۳۶۸۴-۱۳۹۳/۱۰/۰۳وزیر تعاون و رفاه اجتماعی، در سال ۹۵ مورد اعتراض قرار گرفت که هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی طی دادنامه شماره ۲۴ مورخ۹۴/۰۲/۲۵

، دستورالعمل مزبور را مغایر قانون ندانست و بر اجرای مفاد دستورالعمل از جمله ماده (۲۴) آن تأکید کرد.

متن مستندات جزء 1 بند ب تبصره ۲ ماده ۷۶  افرادی که حداقل ۲۰ سال متوالی و ۲۵ سال متناوب در کارهای سخت و زیان آور (مخل سلامتی اشتغال داشته ودر هر مورد حق بیمه مدت مذکور را به سازمان پرداخته باشند، می توانند تقاضای مستمری بازنشستگی کنند، هر سال سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان آور یک و نیم سال محاسبه خواهد شد.

قانون تفسیر بند (الف) تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی اصلاحی مصوب۱۳۸۰/۷/۱۴موضوع استفساریه آیا متصدیان مشاغل عملیاتی آتش نشانی که بیمه شده تأمین اجتماعی و دارای روابط استخدامی غیر مشمول قانون کار با کارفرمایان خود می باشند و از نظر شرح، محل و نوع و نحوه انجام کار و همچنین ماهیت سخت و زیان آور بودن شغل با مشمولین قانون کار مشابه و یکسان هستند و کارفرمایان آنها (شهرداری ها به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز اجرای این قانون بر اساس اجزای (۴) و (۶) بند (ب) همین تبصره مکلف به پرداخت چهاردرصد (۴٪) مابه التفاوت حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور به سازمان تأمین اجتماعی می باشند، مشمول عنوان مشاغل سخت و زیان آور مقرر در بند (الف) تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب۸۰/۷/۱۴واصلاحات بعدی آن بوده و نیز از مزایای قانونی مشاغل سخت و زیان آور برخوردار می شوند یا خیر؟

پاسخ

بلی، همانند مشمولان قانون کار مشمول عنوان مشاغل سخت و زیان آور مقرر در بند (الف) تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی اصلاحی مصوب۱۳۸۰/۷/۱۴و اصلاحات بعدی آن بوده و نیز از مزایای قانونی مشاغل سخت و زیان آور برخوردار می شوند.تفسیر فوق در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ چهارم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ۱۳۹۷/۲/۱۹به تأیید شورای نگهبان رسید.

  • رأی شماره ۶۷۳ مورخ۹۱/۱۰/۴هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطابق بند ۵ شق (ب) قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی به ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۷ و ۷۲ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب سال ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصویب آیین نامه اجرایی قانون به عهده هیأت وزیران محول شده است و به موجب ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی قانون مذکور کارفرما مکلف شده است، معادل چهار درصد میزان مستمری برقراری بیمه شده نسبت به سنوات اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور را که توسط سازمان تأمین اجتماعی محاسبه و مطالبه می شود، به طور یک جا به سازمان مزبور پرداخت کند. با توجه به مراتب، بند یک بخشنامه مورد اعتراض که کارفرمایان را ملزم کرده است چهار درصد حق بیمه موضوع قانون را بر اساس میانگین دستمزد دو سال آخر هنگام تقاضای بازنشستگی پرداخت کنند، در حدی که ظهور در میزان مستمری مصرح در ماده ۱۶ آیین نامه فوق الذکر دارد، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان تأمین اجتماعی تشخیص داده نمی شود.

خدمات ما