بهترین وکیل تخصصی دیوان عدالت اداری

چگونه بهترین وکیل تخصصی دیوان عدالت اداری را پیدا کنیم ؟

اعتراض به آرای صادره از کمیته فنی تشخیص مشاغل سخت و زیان آور از موضوعات و شکایات شایع مطروحه در دیوان عدالت اداری است که توسط بهترین وکیل تخصصی دیوان عدالت اداری توضیح داده خواهد شد.

طرح بحث

قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده (۷۶) قانون اصلاح مواد (۷۲) و (۷۷) و تبصره ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده (۷۶) مصوب ۱۳۷۱» مصوب۱۳۸۰/۰۷/۱۴مشاغل سخت و زیان آور را تعریف و در بند (۵) جزء ب تشخیص آن را موکول به تصویب آیین نامه نموده است. آیین نامه اجرایی بند (۵) جزء ب قانون فوق الذکر در تاریخ۱۳۸۵/۱۲/۲۶به تصویب هیأت وزیران رسید. در ماده (۸) آیین نامه، کمیته های فنی تشخیص مشاغل سخت و زیان آور احصاء گردیده و در ماده (۷) نحوه فعالیت کمیته های مذکور به تصویب دستورالعمل اجرایی موکول شده است. دستورالعمل اجرایی «نحوه فعالیت کمیته های بدوی و تجدیدنظر استانی تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور و نظارت بر آنها» موضوع تصویب نامه هیأت وزیران به شماره ۱۵۳۶۵/ت ۳۶۰۰۵ ه مورخ ۱۳۸۶/۰۲/۰۵اعضا، نحوه فعالیت و فرآیند صدور رأی در کمیته های فنی تشخیص مشاغل سخت و زیان آور را مشخص نموده است.

نحوه اعتراض توسط بهترین وکیل تخصصی دیوان عدالت اداری

ترکیب کمیته های بدوی و تجدیدنظر تطبيق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور براساس ماده (۸) آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور مصوب۱۳۸۵/۱۲/۲۶، کمیسیون های بدوی با حضور افراد زیر تشکیل می گردد

 1- معاون روابط کار سازمان کار و امور اجتماعی استان و یا نماینده وی به عنوان رئیس جلسه. ۲- معاون امور بیمه ای اداره کل تامین اجتماعی استان و یا نماینده وی. ۳- کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای معاونت بهداشتی دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی ذیربط. ۴- نماینده کارگران حسب معرفي تشكل حائز اکثریت استان بنا به تشخیص سازمان کار و امور اجتماعی استان. ۵- نماینده کارفرمایان حسب معرفی کانون انجمن های صنفی کارفرمایی استان.

براساس ماده (۸) آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور مصوب۱۳۸۵/۱۲/۲۶، کمیسیون های تجدیدنظر با حضور افراد زیر تشکیل می گردد.

 ا- رئیس سازمان کار و امور اجتماعی استان به عنوان رئیس کمیته

 ۲- مدیر کل تأمین اجتماعی استان

۳- معاونت بهداشتی دانشگاه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ذی ربط . ۴- نماینده کارگران حسب معرفی تشکل حائز اکثریت استان بنا به تشخیص سازمان کار و امور اجتماعی استان به نماینده کارفرمایان با معرفی کانون انجمن های صنفی کارفرمایی استان جلسات کمیته های بدوی و تجدید نظر استانی در سازمان کار و امور اجتماعی استان تشکیل و با حضور چهار نفر از اعضای اصلی و یا علی البدل رسمیت می یابد و تصمیمات جلسه با اکثریت آراء حاضرین معتبر و لازم الاجرا می باشد.

صلاحیت کمیته های تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور۱۳۸۵/۱۲/۲۶، وظایف کمیته های بدوی و

براساس ماده (۹) آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور مصوب تجدیدنظر استانی به شرح زیر تعیین می شود:

الف – وظایف کمیته های بدوی استانی به شرح زیر می باشد ١- بررسی، تطبیق و تشخيص مشاغل سخت و زیان آور با مواد این آیین نامه که توسط بیمه شده، کارفرما وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی و تشکلها به عنوان مشاغل سخت و زیان آور معرفی شده و اعلام نتیجه به متقاضی و سازمانهای ذیربط از سوی رئیس کمیته بدوی ٢- رسیدگی به مواردی که با اتخاذ تدابیر لازم حالت سخت و زیان آوری شغل یا مشاغل از بین رفته و در زمره مشاغل عادی در آمده اند و اعلام آن به مراجع ذیربط به منظور حذف امتیازاتی که به کار سخت و زیان آور تعلق گرفته است. ٣- اجرای سیاستها و مصوبات شورای عالی حفاظت فنی ب – وظایف کمیته های تجدیدنظر استانی رسیدگی، اظهارنظر و تصمیم گیری در خصوص اعتراض به آراء کمیته های بدوی استانی موضوع ماده (۸) این آیین نامه که توسط بیمه شده یا کارفرما درخواست گردیده است و اعلام نتیجه به متقاضی و سازمان – های ذی ربط از سوی رئیس کمیته تجدیدنظر شروط اعتراض به نظریه کمیته فنی مشاغل سخت و زیان آور توسط بهترین وکیل تخصصی دیوان عدالت اداری

. اشتغال کارگر در مشاغل سخت و زیان آور ۲. شمول قانون کار بر کارگر اعم از بخش دولتی و غیردولتی • مستند: تبصره ۲ قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱» مصوب۱۳۸۰/۰۷/۱۴ ٣. احراز شرایط سخت و زیان آور بودن شغل کارگر :

ماده (۹) آیین نامه اجرایی بند (۵) جزء ب، معرف وظایف کمیته های بدوی و تجدیدنظر استانی است. کمیته های مذکور با تطبيق شغل کارگر با مشاغل نوع الف وب و ارجاع امر به کارشناسان موضوع ماده ۲ و متعاقبأ ماده ۸ آیین نامه برای بررسی وضعیت محیطی شغل کارگر

اقدام به صدور رأی می نماید. • مطابق رأی وحدت رویه شماره ۴۸۴ مورخ۱۳۸۷/۰۷/۲۸ بررسی ماهیت و کیفیت شغل از جهت انطباق با مشاغل سخت و زیان آور بر عهده کمیته استانی مشاغل سخت و زیان آور است. • طبق رأی وحدت رویه به شماره ۱۳۶۹ مورخ۱۳۸۶/۱۱/۲۱و رأی وحدت رویه به شماره ۸۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۵کمیته استانی مشاغل سخت و زیان آور پس از گذشت زمان از تصمیم اولیه می تواند با بررسی شرایط جدید نسبت به سخت و زیان آور بودن مشاغل شرکت ها و کارخانجات تصمیم دیگری را اتخاذ نماید.

 ۴. نحوه رسیدگی و صدور رأی در کمیته فنی تشخیص مشاغل سخت و زیان آور به موجب ماده (۸) آیین نامه اجرایی بند (۵) جزء ب، کمیته های بدوی و تجدیدنظر استانی هر کدام با ۵ عضو اصلی و ۵ عضو علی البدل برای مدت سه سال منصوب می شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

 مطابق تبصره ۶ بند الف ماده ۱۸ آیین نامه، هیچ یک از اعضای کمیته های بدوی همزمان نمی توانند عضو کمیته تجدید نظر باشند. همچنین اعضای مذکور نمی توانند در جلسه تجدیدنظر پرونده هایی که در هنگام رسیدگی بدوی به آن رأی داده اند، با حق رأی شرکت نمایند.

  • مطابق تبصره 1 بند الف ماده ۸ آیین نامه، جلسات کمیته ها در سازمان کار و امور اجتماعی

استان تشکیل و با حضور ۴ نفر رسمیت یافته و تصمیمات با اکثریت آراء حاضرین است. ضمنا در صورت تساوی آراء طبق تبصره ۳ بند ب ماده ۱۸ آیین نامه، جلسه بعدی با حضور همه اعضا تشکیل می شود.

۵. مهلت اعتراض به آرای کمیته فنی تشخیص مشاغل سخت و زیان آور توسط بهترین وکیل تخصصی دیوان عدالت اداری

: وفق تبصره ۵ بند الف ماده ۸ آیین نامه اجرایی بند ۵ جزء ب، آرای کمیته های بدوی ظرف

۱۵ روز اداری از تاریخ ابلاغ، توسط کارگر یا کارفرما قابل تجدیدنظرخواهی است • آرای کمیته های تجدیدنظر طبق تبصره 1 بند ب ماده ۱۸ آیین نامه از تاریخ ابلاغ قطعی و لازم الاجرا محسوب میشود. • آرای قطعی کمیته های فنی تشخیص مشاغل سخت و زیان آور پس از ابلاغ با رعایت تبصره۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و با رعایت مهلت ۳ ماهه و۶ ماهه قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد. | • مطابق رأی وحدت رویه شماره ۱۰۴۳ مورخ۱۳۹۳/۰۶/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، عدم حضور کارگران و ابلاغ به آنها در کمیته استانی مشاغل سخت و زیان آور نافی حق اعتراض آنها در دیوان عدالت اداری نسبت به تصمیم صادره نخواهد بود.

نکات کلیدی

1) مطابق تبصره (۲) قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده

۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱» مصوب ۱۳۸۰/۰۷/۱۴

صرفأ مشمولین قانون کار حق برخورداری از امتیازات مشاغل سخت و زیان آور را دارا هستند. بنابراین و علاوه بر خروج «کارمندان دولت » از شمول قوانین فوق الذکر، به موجب تبصره ماده ۱ و ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی بند ۵ جزء قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱ و قانون (حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۸۶ و اصلاحات بعدی) و (وزارت دفاع و پشتیبانی و نیروهای مسلح و شرکتها و سازمان های تابعه آن که به صورت خرید خدمتمشغول خدمت می باشند.) تابع مقررات مربوط به خود می باشند. ۲) نحوه رسیدگی شعب دیوان عدالت اداری به آرای صادره از کمیته های فنی مشاغل سخت و زیان آور وفق بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنهاست.

 ۳) طبق رأی وحدت رویه شماره ۲۸۹ – ۲۹۰ مورخ۱۳۸۵/۰۵/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مجرد تعطیل یا انحلال کارگاه موجب انتقاء کارهای سخت و زیان آور انجام شده نیست.

۴) براساس ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ و رأی وحدت رویه شماره ۳۱۸ مورخ ۸۵/۰۵/۲۲هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، غیبت غیر موجه حداکثر به مدت ۱۰ روز در سال با رعایت شرایط مقرر در ماده موجب زوال اشتغال به کارهای سخت و زیان آور نخواهد شد.

 ۵) این قانون فقط شامل کارگران است و به غیر از افراد کارگر به سایر مشمولین قانون تأمین اجتماعی

تسری نخواهد داشت.

 ۶) لازم به ذکر است نظریات کمیته های تشخیص و تطبيق مشاغل و سخت و زیان آور تا زمانی که

توسط کمیته ها یا شورای عالی حفاظت فنی نقض شده باشند به قوت خود باقی هستند و نظریه بعدی ناظر به آتیه است و نافی تصمیم زمان خود نخواهد بود. ۷) نیازی به ابطال تصمیم قبلی در مراجع قضایی نیست و نظریه بعدی، نظریه قبلی را نسخ می کند.

همچنین لازم به ذکر است اطلاع و تسلط بهترین وکیل تخصصی دیوان عدالت اداری از آرای هیئت عمومی امری بسیار مهم است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطابق ماده ۸ آیین نامه اجرایی بند ۵ جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق ۲ تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱ – ۱۳۸۰ تشخیص مشاغل سخت و زیان آور به عهده کمیته استانی هر استان محول شده است. نظر به ضرورت بررسی ماهیت و کیفیت شغل شاکیان فارغ از عناوین مختلف آن از قبیل بنا و نسوز کار از حیث انطباق یا عدم انطباق آن با مشاغل سخت و زیان آور به تشخیص مرجع ذیصلاح، دادنامه قطعی شماره ۸۲ مورخ۱۳۸۷/۱/۲۰ شعبه بیستم دیوان در حد ضرورت بررسی مجدد شغل شاکی با توجه به کیفیت و ماهیت شغل و شرایط محیط کار و گزارش محل خدمت نامبرده صحیح و موافق اصول و موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

  • دادنامه شماره ۲۸۹ – ۲۹۰ مورخ۱۳۸۵/۰۵/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با عنایت به مشروحه مورخ

۸۵/۵/۸مستشار (وقت) شعبه نهم تجدید نظر در خصوص دادنامه شماره ۷۷۴ مورخ ۸۳/۵/۱۹ و مشروحه آقایان رئیس و مستشار شعبه نهم تجدیدنظر در مورد دادنامه شماره ۱۷۷۵ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۵ و مدلول دادنامه شماره ۴۷۵ الی ۴۸۰ مورخ۱۳۸۳/۹/۲۹ هیأت عمومی دیوان مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۱۰ کارهای سخت و زیان آور سازمان تأمین اجتماعی به خلاصه اینکه مجرد تعطیل یا انحلال کارگاه سبب انتفاء کارهای سخت و زیان آور انجام شده در آن نیست، وقوع اشتباه در مفاد دادنامه های فوق الذکر محرز به نظر می رسد لذا به استناد تبصره های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه های فوق الذکر نقض می شود.

 

 

خدمات ما