بهترین وکیل تامین اجتماعی

چگونه بهترین وکیل تامین اجتماعی را پیدا کنیم ؟

همانطور که در محتویات مربوط به حوزه تامین اجتماعی توضیح داده شد هدف آشنایی با رویه قضایی دیوان عدالت اداری با موضوعات این حوزه هست که طرح آن ها در دیوان عدالت اداری امری شایع می باشد.

یکی از این موضوعات که بهترین وکیل تامین اجتماعی می بایست نسبت به آن مسلط باشد بحث

الزام به انتقال سوابق بیمه ای از صندوقی به صندوق دیگر و بهره مندی از مزایای آن است که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد:

طرح بحث

به استناد ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب سال ۱۳۶۵، حق بیمه یا بازنشستگی سوابق خدمت اشخاصی که وجوهی را به هر یک از صندوق های بیمه یا بازنشستگی یا صندوق های مشابه پرداخت نموده اند در صورتی که محل کار یا خدمت آنان تغییر نموده و به تبع آن از شمول خدمات صندوق مربوط خارج شده باشند یا طبق ضوابط قانونی، مشترک صندوق دیگری شده اند، با پرداخت مابه التفاوت حق بیمه و بازنشستگی به صندوق جدید منتقل می شود.

شروط بهره مندی از انتقال سوابق بیمه ای به سایر صندوقها

.. احراز اشتغال بیمه شده در کارگاه مورد ادعا از صندوق مبدأ ۲. پرداخت حق بیمه یا بازنشستگی سوابق خدمت (اعم از دولتی و غیر دولتی) در ایام مزبور

۳. عدم دریافت کسور بازنشستگی

۴. ارائه تقاضای فرد یا وراث قانونی

دریافت کسور بازنشستگی از محل خدمت می بایستی با درخواست خواهان یا بهترین وکیل تامین اجتماعی باشد و چنانچه بدون رضایت مستخدم خوانده مبادرت به واریز کسور مستخدم نموده باشد، مستخدم برابر ماده (۱۱) از قانون مسئولیت مدنی مسئولیتی نخواهد داشت. حق بیمه یا بازنشستگی سوابق خدمت (اعم از دولتی و غیر دولتی) اشخاصی که طبق ضوابط قانونی به هر یک از صندوق های بیمه یا بازنشستگی پرداخت نموده اند و به دلایلی از شمول خدمات صندوق متبوع قبلی خارج شده باشند، بر اساس تقاضای فرد یا وراث قانونی وی منتقل می گردد.

۵. پرداخت مابه التفاوت متعلقه ۶ خارج شدن از شمول یک صندوق و اشتراک با صندوق جدید به دلیل تغییر محل کار یا خدمت و یا تغییر وضع استخدامی، تغییر صندوق بازنشستگی، انتقال، اخراج، استعفا، باز خرید خدمت و اتمام یا فسخ قرارداد.

۷. به استناد قانون نحوه تاثیر سوابق خدمت غیردولتی در احتساب حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری کارکنان دولت، در حالات بازنشستگی و وظیفه و از کارافتادگی سوابق خدمت غیردولتی صرفا در تعیین حقوق یا مستمری بازنشستگی و وظیفه قابل احتساب می باشد؛ مشروط بر آن که

مستخدمين مزبور در حالت بازنشستگی دارای حداقل ۲۰ سال سابقه خدمت دولتی باشند. ۸. از حیث سوابق انتقال صندوق، مشمول قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی باشد. به استناد

تبصره یک قانون مذکور انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی اشخاصی که قبل از تصویب قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب سال ۶۵ به موجب قوانین مربوطه از یک صندوق به صندوق بازنشستگی دیگر منتقل شده، مشمول مقررات بعد از این تاریخ نمی باشند.

نکات کلیدی

۱. براساس تبصره (۳) ماده واحده قانون نقل وانتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب سال ۱۳۶۵ و آئین نامه تبصره (۳) ماده واحده مذکور، بخشنامه ۴۶۷ فنی سازمان تأمین اجتماعی در خصوص نحوه احتساب سوابق خدمت گذشته کارمندان مشمول قانون سابق، أن عده از کارمندان موصوف در صورتی که قبل از

۱۳۵۱٫۶/۱ در مؤسسات دارای نظام بازنشستگی اشتغال به کار داشته اند و تقاضای پذیرش سوابق گذشته خود را نماینده با ارائه مدارک دال بر اشتغال و دریافت حقوق از مؤسسه و همچنین مدارک مؤید نظام بازنشستگی مؤسسه، سوابق مورد نظر ایشان به شرط پرداخت حق بیمه بر اساس27 درصد حقوق و مزایای زمان تقاضا یا میانگین حداقل و حداکثر دستمزد مبنای کسر حق بیمه زمان تقاضا (هر کدام که بیشتر باشد) جزء سابقه پرداخت حق بیمه منظور خواهد شد. ( قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری، از کارافتادگی و فوت مصوب سال ۱۳۴۹ از تاریخ۵۱/۶/۱با نرخ ۲۱ درصد – ۱۴ درصد سهم کارفرما و ۷ درصد سهم بیمه شده – به مرحله اجرا در می آمد که در سال ۱۳۵۵ توسط وزارت بهداری و بهزیستی ملغی شد.)

٢. در انتقال سوابق از سایر صندوق ها از جمله صندوق بازنشستگی کشوری با سازمان تأمین اجتماعی به صندوق کارکنان نیروهای مسلح بین کارکنان رسمی یا غیر رسمی سازمانها تفاوتی نمی باشد. |

٣. تبصره ۳ ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب ۱۳۶۵ و آئین نامه اجرایی آن هیچگونه محدودیت زمانی برای اجرای انتقال کسور حق بیمه بازنشستگی به صندوق های بازنشستگی قانونی مختلف کشور قائل نگردیده است؛ مگر آن که به موجب قانون خاص، شرایط دیگری پیش بینی شده باشد. |

ضمنا در خصوص پرداخت کسور بازنشستگی مستخدم در صورتی که رابطه استخدامی شخص با دستگاه متبوعش به لحاظ استعفا، اخراج یا بازخریدی خدمت یا انفصال دائم قطع شود و کسور بازنشستگی خود را

دریافت نکرده باشد، این حق به مستخدم یا ورثه قانونی او منتقل می گردد و در صورت تقاضای شخص بیمه شده یا وراث قانونی یا توسط بهترین وکیل تامین اجتماعی این کسور مسترد می گردد.

۴. به استناد دادنامه ۳۷۷ مورخ۸۱/۱۰/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری انتقال حق بیمه پا کسور بازنشسنگی از یک صندوق به صندوق دیگر منوط به عدم دریافت آن از صندوق مربوطه و بقاء وجوه مذکور در صندوق مربوط است.

۵، مطابق با دادنامه شماره ۲۷۱ مورخ۸۱/۸/۵هیأت عمومی دیوان عدات اداری، وصول کسور بازنشستگی سابقه خدمت غیر رسمی توسط صندوق بازنشستگی کشوری با سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح پس از باز خرید خدمت مستخدم دولت جواز قانونی ندارد

۶، به موجب بند (د) ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری در صورت تمایل کارمندان رسمی و یا ثابت دستگاههای اجرائی که تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیردولتی واگذار می گردد، به تغییر صندوق بازنشستگی، هزینه جابه جایی تغییر صندوق ذیربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین می گردد. این حکم شامل بنگاه های اقتصادی که سهام آنها به بخش غیر دولتی واگذار شده است، نمیشود.)

۷. به استناد بند خ ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایثارگران و فرزندان شهدا و آزادگان و جانبازان و رزمندگان با حداقل دوازده ماه سابقه حضور در جبهه برای یک بار از پرداخت ما به التفاوت برای پانزده سال سنوات بیمه ای ناشی از تغییر صندوق بیمه و بازنشستگی معافند.

نمونه آرای وحدت رویه مربوط به این حوزه:

دادنامه شماره ۷۸۷ مورخ۱۳۷۸/۱/۲۸هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

نظر به ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه و بازنشستگی مصوب۱۳۶۵/۳/۲۷مبنی بر قابلیت انتقال حق بیمه و بازنشستگی از یک صندوق به صندوق دیگر و ضرورت احتساب سابقه خدمت مستخدمان مشمول قانون مذکور و عنایت به ماده ۹۱ قانون استخدامی سپاه پاسداران مشعر بر قابلیت احتساب مطلق سوابق خدمت مشمولین ماده مذکور از حیث بازنشستگی بخشنامه۴۰/۷/۱۶۶۴۳اس مورخ ۱۳۷۲/۱۰/۱۸که احتساب سابقه خدمت مستخدمان رسمی را مقید به مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری دانسته است، خلاف اطلاقي مقررات فوق الذکر تشخیص داده می شود و مستندا به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.

. دادنامه شماره۸۱/۲۸۳مورخ۱۳۸۹/۸/۱۲هیأت عمومی دیوان عدالت اداریحکم مقرر در ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه و بازنشستگی مصوب۱۳۶۵/۳/۲۷در باب انتقال حق بیمه با بازنشستگی از یک صندوق به صندوق دیگر مفید و مشروط به مهلت خاصی نشده و در قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۶ نیز از این حیث محدودیتی منظور نگردیده است. بنابراین قسمت آخر ماده یک آنین نامه اجرایی قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های دولتی مصوب۱۳۷۷/۸/۳هیأت وزیران و بند ۲ بخشنامه شماره ۱۲ مورخ۱۳۷۷/۱۰/۲۰سازمان تأمین اجتماعی که مهلت تقاضای انتقال کسور بازنشستگی مستخدمین باز خرید خدمت را به صندوق تأمین اجتماعی یک سال تعیین نموده و تقاضای خارج از مهلت مذکور را فاقد اعتبار و بلااثر اعلام داشته است از حیث تضییق دایره مشمول حکم مقنن، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و مستند به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد

: دادنامه شماره ۲۷۷ مورخ۱۳۸۱/۱۰/۲۲هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

انتقال حق بیمه با کسور بازنشستگی از یک صندوق به صندوق دیگر در اجرای ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب۶۵/۳/۲۷با عنایت به ماده ۸ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده مزبور منوط به عدم دریافت حق بیمه با کسور بازنشستگی و بقا، وجوه مذکور در صندوق بازنشستگی کشوری و یا صندوق تامین اجتماعی و نظایر آنها می باشد و در صورت تقاضای مستخدم مشعر بر دریافت وجوه فوق الاشعار و خروج کسور بازنشستگی یا حق بیمه از صندوق مربوط به منظور پرداخت به متقاضی ذینفع موردی برای اجرای ماده واحده فوق الذکر وجود ندارد و دادنامه قطعی شماره ۱۰۹۷ مورخ۷۶/۷/۲۳شعبه سوم بدوی دیوان از این حیث صحیح و موافق اصول و موازین قانونی است. این رای به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۷۸/۲/۱برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

دادنامه شماره ۱۰۵۱ مورخ۱۳۸۶/۰۹/۲۷هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مطابق تبصره یک اصلاحی ماده ۱۴ قانون کار مصوب ۱۳۸۳، مدت خدمت نظام وظیفه شاغلین مشمول قانون کار یاشرکت داوطلبانه آنان در جبهه قبل از اشتغال و یا حين اشتغال جزو سوابق خدمتی آنان نزد سازمان تامین

اجتماعی محسوب می گردد. اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون از محل دریافت میانگین حق بیمه دو سال آخرفرد بیمه شده تامین می گردد. نظر به اینکه شمول مقررات آیین نامه اجرائی قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کارو الحاق یک تبصره به آن به افراد متقاضی احتساب مدت خدمت نظام وظیفه یا شرکت داوطلبانه آنان در جبهه قبل از اشتغال یا حين اشتغال منوط به تحقق و اجتماع شرایط مقرر در قانون از جمله مشمول قانون کار و بیمه پرداز بودن و اشتغال آنان به کار در تاریخ تقاضا است، بنابراین بند یک قسمت دوم بخشنامه شماره ۶ سازمان تأمین اجتماعی که مبین حکم مقنن در این باب است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات سازمان تأمین اجتماعی نمی باشد.

. دادنامه شماره ۲۰۵-۲۰۴ مورخ۱۳۸۸/۰۳/۰۲هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

به صراحت تبصره یک اصلاحی ماده ۱۴ قانون کار (مصوب ۱۳۸۳) مدت خدمت نظام وظیفه شاغلین مشمول قانون کار یا شرکت داوطلبانه آنان در جبهه قبل از اشتغال و یا حين اشتغال جزو سوابق خدمتی آنان نزد سازمان تامین اجتماعی قابل احتساب است و به موجب قانون استفساریه قانون فوق الذکر کلیه مشمولین قانون تامین اجتماعیکه حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی می پردازند نیز مشمول قانون فوق الاشعار می باشند. نظر به اینکه

بازنشستگی مشمولین قانون تامین اجتماعی سالب حق مكتسب قانونی فوق الذکر نیست، بنابراین دادنامه شماره

۱۲۱۴ مورخ ۱۳۸۶/۸/۲۱شعبه پانزدهم دیوان مبنی بر ورود شکایت شاکی به خواسته الزام سازمان تامین اجتماعی به احتساب مدت خدمت نظام وظیفه و برقراری مزایای قانونی مترتب بر آن صحیح و موافق قانون است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۲۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.(برگرفته از کتاب بسیار مفید رویه قضایی با موضوعات بیمه کار و تامین اجتماعی معاونت حقوقی پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری)

لازم به ذکر است اطلاع از وجود چنین آرایی کمک بسزایی به حصول نتیجه مثبت می نماید که بهترین وکیل تامین اجتماعی می بایست از آن ها به درستی استفاده نماید.

 

خدمات ما