بهترین وکیل تامین اجتماعی در تهران

چگونه بهترین وکیل تامین اجتماعی در تهران را پیدا کنیم ؟

همان طور که در محتویات مربوط به حوزه تامین اجتماعی توضیح داده شد هدف آشنایی با رویه قضایی دیوان عدالت اداری با موضوعات این حوزه هست که طرح آن ها در دیوان عدالت اداری امری شایع می باشد. یکی از این موضوعات که بهترین وکیل تامین اجتماعی در تهران می بایست نسبت به آن مسلط باشد بحث :

1-دعاوی مربوط به قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر می باشد که اتفاقا با توجه به تعدد طرح دعاوی با این موضوع رویه قضایی نیز در دیوان عدالت اداری ایجاد شده که در ادامه توضیح داده خواهد شد.

طرح بحث

به موجب قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر از تاریخ تصویب این قانون (۱۳۷۹/۰۲/۱۸) کلیه رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مشمول بیمه تأمین اجتماعی قرار می گیرند و مکلفند حق بیمه مقرر در قانون را بر مبنای در آمدی که هر ساله طبق ماده (۳۵) قانون تأمین اجتماعی تعیین می گردد، حداقل سه ماهه به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت و از مزایای قانونی برخوردار شوندشروط بهره مندی از قانون بیمه تأمین اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر

کلیه رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری که:

  • دارای گواهینامه رانندگی معتبر و متناسب با وسیله نقلیه عمومی بین شهری باشند. • برای آنها دفترچه (مدرک) کار رانندگی معتبر از طرف سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور صادرشده باشد.
  • حق بیمه مقرر در قانون را بر مبنای درآمدی که هر ساله طبق ماده (۳۵) قانون تأمین اجتماعی تعیین می گردد، حداقل سه ماهه به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کرده باشند.

نکات کلیدی

.. قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر و آیین نامه اجرایی آن (مصوب۱۳۷۹/۰۲/۱۸) ٢. کلیه رانندگانی که تا تاریخ تصویب این آیین نامه از طریق بارنامه یا صورت وضعیت، حق بیمهپرداخت نموده اند و دارای دفترچه (مدرک) کار معتبر رانندگی از طرف سازمان حمل و نقل پایانه – های کشور می باشند، مشمول قانون بوده و مکلفند حق بیمه را رأسا پرداخت نمایند. (رانندگانی که دارای کارفرما هستند و رابطه کارگری و کارفرمایی دارند مشمول بیمه اجباری بوده و از شمول اینبند خارج هستند.)

 ۳. طبق ماده (۸) آیین نامه، رانندگان مشمول قانون تأمین اجتماعی (به استثنای رانندگان موضوع ماده3 و شاغلان و بازنشستگان وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی وابسته به دولت و نیروهای نظامی و انتظامی که مشول قانون حمایتی خاص هستند، از شمول این آیین نامه مستثنی خواهند بود. که می بایست بهترین وکیل تامین اجتماعی در تهران

۴. مطابق ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی حق بیمه راننده ۲۷٪ می باشد که ۱۷٪ آن سهم خود رانندگان بوده و ۱۰٪ از حمایت دولت برخوردار می شوند. (بند ض تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ و بند ب ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانه ها) ۵. بر اساس رأی شماره ۵۷۱ مورخ۱۳۸۳/۱۱/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری • رانندگان شاغل در آژانس های تاکسی تلفنی که خود مالک اتومبیل می باشند، کارگر تلقی نشده وصرفا درصدی از کرایه های وصولی خود را به عنوان حق کاریابی به آژانس پرداخت می نمایند؛ لذا هر گونه رابطه کار و کارگری منتفی است و از نظر بیمه ای خویش فرما محسوب می شوند. • رانندگان شاغل در آژانس های تاکسی تلفنی که فاقد خودرو می باشند، نمی توانند عنوانی غیر از رابطه مزد بگیری داشته باشند؛ لذا به دلیل وجود رابطه کار و کارگری مشمول بیمه اجباریرانندگان هستند.

 ۶. بر اساس آراء شماره های ۱۰۰۴ مورخ۱۳۹۲/۱۲/۱۱ و ۲۴۴ مورخ ۱۳۹۱/۰۵/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: . طبق تبصره (۲) ماده واحده قانون بیمه اجباری رانندگان، صدور، تمدید و تجدید دفترچه کار رانندگان از سوی سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور مستلزم ارائه گواهی سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر پرداخت حق بیمه توسط راننده می باشد. • رانندگانی که بازنشسته و یا از کار افتاده می شوند، نمی توانند جهت تجدید دفتر چه کار رانندگی از سازمان تأمین اجتماعی گواهی پرداخت حق بیمه دریافت کنند. ۷. رأی شماره ۶۳ مورخ

۱۳۷۵/۰۴/۲۳هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: به موجب دستور اداری شماره۵۲/۹۶۵۷- ۱۳۷۴/۲/۲۶سازمان تأمین اجتماعی، به منظور یکنواختی در پرداخت حق بیمه کلیه رانندگان اعم از استخدامی و غیره مقرر گردید که کسور حق بیمه از رانندگان بخش باربری از طریق بارنامه صورت گیرد و در بند ۲ دستورالعمل مزبور به منظور عدم تضییع حقوق رانندگان استخدامی که مشمول مقررات قانون کار نیز قرار دارند، مقرر شد، کارفرمایان ذیربط منحصرا نسبت به پرداخت ۳ حق بیمه بیکاری آنان اقدام نمایند، در صورتی که حق بیمه پرداختی طبق بارنامه در هر ماه تکافوی حق بیمه مقرر بر اساس حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه آنان را ننماید. در دستورالعمل تصریح گردیده که مؤسسات می توانند مابه التفاوت را طبق لیست جداگانه ارسال و پرداخت نمایند. بنابراین ملاحظه می فرمایند هیچ گونه حق بیمه مضاعف از رانندگان مطالبه نمی گردد. ۱۸ رانندگان مشمول بیمه تأمین اجتماعی از مزایای مندرج در قانون بهره مندند؛ لیکن بیمه بیکاری رامشمول نمی شوند.

۹. در صورتی که راننده در مهلت مقرر ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی (پرداخت حق بیمه هر ماه تا آخر ماه بعد از پرداخت حق بیمه خودداری کند و کارت هوشمند رانندگی وی فعال باشد باید حق بیمه ماه های پرداخت نشده را به تأمین اجتماعی پرداخت کند. ۱۰. در صورت عدم پرداخت حق بیمه براساس ماده واحده قانون بیمه اجتماعی مصوب ۷۹، حق بیمه طبق ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی توسط بهترین وکیل تامین اجتماعی در تهران قابل وصول می باشد. ۱۱. بر اساس آراء شماره ۹۳ مورخ۱۳۶۵/۱۲/۲۵ و شماره ۱۰۴ مورخ۱۳۶۹/۰۲/۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، چنانچه قراردادی بین مالک وسیله نقلیه و مؤسسات مسافربری وجود داشته باشد،حق بیمه برعهده مؤسسات مذکور می باشد. ۱۲. رانندگان می توانند از طریق تعاونی های کارگزار مربوطه با شرکت های تعاونی تاکسیرانی خصوصی دارای مجوز یا به صورت انفرادی نسبت به پرداخت حق بیمه اقدام کنند. ۱۳. رأی شماره ۱۳۵ مورخ۱۳۸۲/۰۴/۰۸هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: پرداخت بدهی معوقه بابت رانندگان و کمک رانندگان توسط سازمان تأمین اجتماعی ۱۴. قانون استفساریه در مورد قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مصوب۱۳۸۶/۱۱/۰۷ موضوع استفساریه ماده واحده: آیا رانندگانی که به موجب مقررات طرح بیمه روستاییان و عشایر شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت از مزایای بیمه درمان برخوردار و نزد صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر بوده و مشمول مزایای از کارافتادگی کلی، بازنشستگی و بازماندگان می باشند، همچنان ملزم به بیمه نمودن خود نزد سازمان تأمین اجتماعی مطابق قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مصوب۱۳۷۹/۱۲/۱۸می باشند؟ نظر مجلس: خیر، تا زمانی که رانندگان مشمول صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر در نزد صندوق مذکوربیمه می باشند الزامی به بیمه شدن مجدد نزد سازمان تأمین اجتماعی ندارند. ۱۵، شرایط بهره مندی رانندگان از مزایای مشاغل سخت و زیان آور: در جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس مورخ۱۳۹۵/۰۹/۰۲ اعلام شد، طبق تبصره ۶ قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل بار و مسافر بین شهری و درون شهری و راهداران و رانندگان وزارت راه و شهرسازی در جاده های کشور و تاکسی های خطی و آزاد و آژانس های درون شهری مشمول مشاغل سخت و زیان آور هستند.

مشمولان، که بهترین وکیل تامین اجتماعی در تهران می بایست حتما از آن اطلاع داشته باشند مکلف به پرداخت سهم کارفرما به صورت نقد و اقساط می باشند که با پرداخت ۴مابه التفاوت به جای کارفرما در پرداخت حق بیمه در زمره بازنشستگان مشاغل سخت و زیان آور قرار می گیرند. با مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ رانندگان وسائط نقلیه سنگین بین شهری با ۳۰ سال سابقه گواهینامه پایه یک و ۲۵ سال سابقه بیمه می توانند بازنشسته شوند.

در ادامه به چند نمونه از آرای صادر شده توسط دیوان عدالت اداری در رابطه با همین موضوع اشاره می گردد:

رأی شماره ۵۷۱ مورخ۱۳۸۳/۱۱/۱۸هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص راننده کارگر از غیر کارگر و وجود رابطه مزدی در خصوص رانندگان مالک خودرو و رانندگان غیرمالک و درخواست ابطال صورتجلسه۱۳۷۶/۰۵/۲۵

در خصوص نحوه پرداخت حق بیمه رانندگان فاقد خودرو و آژانس های تاکسی تلفنی و رانندگان مالک خودرو از آنجائی که در قانون صراحتی در خصوص نحوه پرداخت حق بیمه رانندگان فاقد خودرو آژانسهای تاکسی تلفنی و آن دسته از رانندگان آژانس که مالک خودرو می باشند وجود ندارد تعیین ضابطه در این زمینه به شرح قسمت یک بند ۵ پانصد و هشتاد و دمین جلسه مورخ۷۶/۵/۲۷ هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی خلاف قانون شناخته نشد. .

  • رأی شماره ۶۷۸ مورخ۱۳۸۵/۰۹/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به صراحت ماده واحده قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مصوب۱۳۷۹/۲/۱۸از تاریخ تصویب این قانون کلیه رانندگان وسایط حمل و نقل بار و مسافر مشمول قانون تأمین اجتماعی قرار گرفته و مکلفند حق بیمه مقرر در قانون تأمین اجتماعی را راسا بر مبنای درآمدی که همه ساله طبق ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی مصوب۱۳۵۴/۳/۱۹تعیین می گردد حداقل سه ماهه به سازمان مزبور پرداخت و از مزایای قانون تأمین اجتماعی برخوردار گردند و حسب قسمت اخیر ماده واحده مزبور به سازمان تأمین اجتماعی اجازه داده شده است که در صورت عدم پرداخت حق بیمه طبق ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی نسبت به وصول آن اقدام نماید و در جهت تحقق اهداف مقنن به شرح تبصره های ماده واحده فوق الذکر مقرراتی در باب ضمانت اجراء قانون از جمله تردد رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری در جاده ها به شرط داشتن دفترچه کار معتبر و همچنین جواز مطالبه و وصول حق بیمه قانونی از شرکتها و مؤسسات صادر کننده بار نامه وسیله سازمان تأمین اجتماعی وضع شده است. نظر به اینکه مقررات آمره فوق الذکر مفید نفوذ و اعتبار قانون مزبور از تاریخ اجرای آن است، اطلاق بخشنامه شماره ۱۰۹۵۶۳۷۵۰۰۰ مورخ۱۳۸۹/۱۲/۸سازمان تأمین اجتماعی که مفهم تعیین شرایط و قيود خارج از موارد مصرح در حکم مقنن و نتیجتا تغییر در تاریخ اجرای قانون به موازات تحقق شرایط و قیود غیر قانونی اخیرالذکر است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان تأمین اجتماعی تشخیص داده می شود و مستندا به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود. • دادنامه شماره ۲۴۴ مورخ۱۳۹۱/۰۵/۰۲هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال بند ۱۵ بخش ۴ بخشنامه ۱ مشترک فنی و درآمد صندوق تأمین اجتماعی جهت حذف عبارت رانندگان بازنشسته از بخشنامه فوق با مضمون (رانندگانی که بازنشسته و یا از کارافتاده کلی می شوند نمی توانند گواهی جهت تمدید دفترچه کار رانندگی دریافت دارند)

 قانونگذار در تبصره ۲ ماده واحده قانون بیمه اجباری رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مصوب ۱۳۷۹/۲/۱۸، تردد رانندگان در جاده ها را به داشتن دفتر چه کار معتبر از سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور منوط کرده است و صدور، تمدید و تجدید دفترچه کار راننده را مستلزم ارائه گواهی سازمان تامین اجتماعی مبنی

بر پرداخت حق بیمه توسط وی راننده ذکر کرده است. نظر به این که اشخاصی که بازنشسته شده اند و یا از کار افتاده می باشند، حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمی کنند، بنابراین سازمان تکلیفی به صدور گواهی مبنی بر دریافت حق بیمه ندارد و از این حیث بند ۱۵ از بخش چهارم بخشنامه شماره یک مشترک فنی و در آمد سازمان تامین اجتماعی که مقرر کرده است رانندگانی که بازنشسته و یا از کارافتاده کلی می شوند، نمی توانند گواهی جهت تجدید دفترچه کار رانندگی دریافت نماینده با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال نیست.

  • دادنامه شماره ۹۳ مورخ۱۳۶۵/۱۲/۲۵هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست اعلام مغایرت صدور بخشنامه های ۱۴۳ و ۴۰۸ فنی با مقررات تأمین اجتماعی در خصوص عدم مغایرت بخشنامه های مذکور با مقررات قانون کار و تأمین اجتماعی موضوع تکالیف صاحبان وسایل نقلیه موتوری. بخشنامه های مورد شکایت، به نظر خارج از حدود اختیارات ومخالف قانون تشخیص نگردید.
  • دادنامه شماره ۱۰۴ مورخ۱۳۶۹/۰۴/۰۵در مقام اعلام تعارض آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری نظر به دادنامه شماره ۹۳ مورخه۶۵/۱۲/۲۵هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و بخشنامه شماره ۴۰۸ فنی موضوع بیمه رانندگان و کمک رانندگان و مهمانداران وسایط نقلیه مسافربری و بخشنامه شماره ۱۴۳ فنی موضوع بیمه کارکنان مؤسسات مسافربری زمینی و این که تکالیف مندرج در بندهای ب وپ بخشنامه شماره ۴۰۸ فنی به شرط وجود قرارداد بین مالک وسیله نقلیه و مؤسسات مسافربری بر عهده صاحبان مؤسسات مسافربری مستقر است. بنابراین دادنامه های شماره ۶۱۹ مورخ۱۳۶۶/۱۱/۰۴ شعبه نهم و ۱۷۱ مورخ۱۳۶۸/۰۹/۱۱شعبه هیجدهم دیوان عدالت اداری در حدی که نتیجتا متضمن این مفهوم است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود این رأی مستند به ماده ۳۰ قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه لازم الاجراء است.(برگرفته از کتاب بسیار مفید رویه قضایی با موضوعات بیمه کار و تامین اجتماعی معاونت حقوقی پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری)

 

خدمات ما