بهترین وکیل اداری و استخدامی

چگونه بهترین وکیل اداری و استخدامی را پیدا کنیم ؟

یکی از موضوعات مندرج در مبحث اداری و استخدامی کمک هزینه ازدواج است که در ادامه توضیحات مربوط به این قسمت ارائه خواهد شد:

طرح بحث کمک هزینه ازدواج توسط بهترین وکیل اداری و استخدامی

براساس بند (۲) ماده (۷) قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده – ها و سایر کارکنان مصوب ۱۳۷۹، پرداخت کمک هزینه ازدواج در مورد ازدواج دائم مستخدمان شاغل، بازنشسته، از کارافتاده و فرزندان مستخدمان شاغل، بازنشسته، از کارافتاده و متوفی یک بار حسب مورد تجویز شده است.

شرایط بهره مندی از کمک هزینه ازدواج

۱) کمک هزینه ازدواج در مورد ازدواج دائم مستخدمان شاغل، بازنشسته، از کارافتاده و فرزندان

مستخدمان شاغل، بازنشسته، از کارافتاده و متوفی پرداخت می شود.

۲) کمک هزینه ازدواج فقط در مورد ازدواج دائم پرداخت می شود.

  • مستند دو شرط مذکو: بند (۲) ماده (۷) قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده ها و سایر کارکنان

نکات کلیدی

۱) محدود و محصور کردن پرداخت کمک هزینه ازدواج تا سه فرزند خلاف بند (۲) ماده (۷) قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده ها و سایر کارکنان است و قسمت اول بند (۵) بخشنامه شماره ۵۸/ ۷۱۰ مورخ۱۳۷۹/۱۰/۱۳معاون اداری و مالی وزارت آموزش و پرورش که این شرط را تجویز نموده است، به موجب رأي هيئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است. (دادنامه شماره ۱۴۳ مورخ۱۳۸۹/۰۴/۳۰هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

 ۲) کمک هزینه ازدواج، فقط به کارکنان رسمی و ثابت و دارای عناوین مشابه پرداخت می شود. دادنامه شماره ۷۹ مورخ۱۳۷۹/۰۷/۱۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

 ۳) هرگاه فردی که ازدواج نموده خودش، پدر و مادر وی یا یکی از آنها کارمند دولت باشند، منحصرة

یکی از آنان می تواند از این حق استفاده نماید. بنابراین پرداخت کمک هزینه به طور مضاعف جواز قانونی ندارد. (دادنامه شماره ۱۵۲ مورخ۱۳۸۷/۰۳/۱۲هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

در ادامه به چند مورد از آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه اشاره می گردد:

دادنامه شماره ۱۴۳ مورخ۱۳۸۱/۰۴/۳۰هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

طبق بند ۲ ماده ۷ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده ها و سایر کارکنان مصوب ۱۳۷۹ پرداخت کمک هزینه ازدواج در مورد ازدواج دائم خود و فرزندان مستخدمین شاغل، بازنشسته، از کارافتاده و متوفی فقط یک بار حسب مورد تجویز شده است. بنابراین اولا مفاد قسمت اول بند ۵ بخشنامه شماره ۷۱۰/۵۸ مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۱۳که پرداخت هزینه مذکور را حداکثر نسبت به ازدواج سه فرزند محدود و محصور کرده با حکم صریح مقنن که على الاطلاق و بدون قید انحصار پرداخت هزینه ازدواج کلیه فرزندان مستخدمین مشمول قانون را تجویز نموده است، مغایرت دارد و خارج از حدود و اختیارات معاون اداری و مالی وزارت آموزش و پرورش تشخیص داده می شود و مستندا به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد. ثانية، قسمت اخیر بند ۵ بخشنامه فوق الاشعار متضمن عدم جواز پرداخت هزینه مذکور بطور مضاعف مغایرتی با قانون ندارد.

. دادنامه شماره ۱۵۲ مورخ۱۳۸۷/۰۳/۱۲هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

حکم مقرر در ماده ۷ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده ها و سایر کارکنان مصوب ۱۳۷۹ موضوع اصلاح بند یک ماده ۳ قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحیه مصوب ۱۳۷۶ آن مفيد جواز پرداخت کمک هزینه ازدواج فقط برای یک بار ازدواج اشخاص مشمول قانون است و مفهم استحقاق هر یک از پدر و مادری که مستخدم دولت هستند به دریافت کمک هزینه ازدواج فرزند به طور جداگانه و مضاعف نیست، بنابراین دادنامه شماره ۲۰۸۴ مورخ۱۳۸۶/۰۹/۲۶شعبه اول دیوان که متضمن این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی می باشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

2- از دیگر موضوعات حوزه اداری و استخدامی ارائه شده توسط بهترین وکیل اداری و استخدامی

بهره مندی کارمندان مرد از کمک هزینه عائله مندی و اولاد است که در ادامه به آن اشاره خواهد شد:

طرح بحث

کمک هزینه عائله مندی و اولاد به کارمندان مرد شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که دارای همسر هستند، معادل (۸۰۰) امتیاز و برای هر فرزند (حداکثر سه فرزند

معادل (۲۰۰) امتیاز است.

شرایط بهره مندی کارمندان مرد از کمک هزینه عائله مندی و اولادکارمندان مرد شاغل، بازنشسته یا وظیفه بگیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که:

١) دارای همسر است..

۲) یا دارای فرزند است.

  • مستند؛ بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری

نکات کلیدی

۱) بر اساس بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری 7 حداکثر سن برای اولاد ذکور جهت استفاده از کمک هزینه اولاد – به شرط ادامه تحصیل و نیز غیر شاغل بودن فرزند – (۲۵) سال تمام است. 7 اولاد اناث به شرط نداشتن شوهر، می توانند از کمک هزینه اولاد بهره مند شوند. 7 فرزندان معلول و از کارافتاده کلی به تشخیص مراجع پزشکی ذی ربط (به شرط متصل بودن معلولیت به تاریخ تحت تکفل بودن پدر)، مشمول محدودیت سقف سنی مزبور جهت استفاده از کمک هزینه اولاد نیستند.

۲) عدم تأمین اعتبار نافی حقوق مکتسبه مستخدمان نخواهد بود(رأی شماره ۱۶۴ مورخ ۷۰/۱۲/۲۰ و رأی شماره ۳۹۴ مورخ۸۹/۹/۲۹هیئت عمومی دیوان عدالت اداری).

۳) بر اساس تبصره (۴) ماده (۱۰۹) قانون مدیریت خدمات کشوری، کمک هزینه عائله مندیو اولاد بازنشستگان و وظیفه بگیران معادل شاغلین افزایش می یابد.

۴) دانشگاه ها و مؤسسات علمی چون براساس مصوبات هیئت امناء اداره می شوند، این مقررات شامل آنها نمی شود.

۵) مراکزی که دارای قوانین استخدامی خاص هستند، براساس قانون خاص خود اداره می شوند.

۶) نظر به اینکه صدر ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۰ ، کلیه محدودیت های مقرر در قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب۱۳۷۲/۲/۲۶ و اصلاحات آن و سایر قوانین که بر اساس تعداد فرزند برای والدین شاغل یا فرزندان آنها ایجاد شده است را لغو نموده و با عنایت به اطلاق عام به کار رفته در متن ماده واحده مذکور و قرار داشتن بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری که محدودیت هایی بر اساس تعداد فرزندان برای والدین شاغلیا فرزندان آنان ایجاد کرده است، لذا محدودیت مقرر در بند (۴) ماده (۶۸) قانون مذکور که پرداخت عائله مندی را صرفا تا سه فرزند مشخص کرده است، منتفی محسوب و دستگاه مکلف است  با دادخواست بهترین وکیل اداری و استخدامی با احراز سایر شرایط مقرر در ماده مزبور به کارمندان خود به ازای هر فرزند و بدون محدودیت در تعداد فرزندان کمک هزینه عائله مندی و اولاد پرداخت نماید. اعم از اینکه فرزندان بعد یا قبل از تاریخ تصویب و لازم الاجرا شدن این قانون به دنیاآمده باشند.

۷) بر اساس جزء (ب) (۱) بند (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور و دادنامه شماره ۵۰۹ مورخ ۱۳۹۵/۸/۴

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، تاریخ ابتدای اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری۱۳۸۸/۱/۱

تعیین شده است. حکم ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در فصل دهم این قانون پیش بینی شده است. بنابراین احکام ماده (۶۸) و بند (۴) آن از تاریخ۱۳۸۸/۱/۱مجری است.

۸) تا سال ۱۳۹۲ پرداخت کمک هزینه عائله مندی برعهده دستگاه اجرایی است و از سال ۱۳۹۲پرداخت کمک هزینه عائله مندی بر عهده سازمان بازنشستگی کشوری است.

در ادامه به یک نمونه از آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اشاره می گردد:

دادنامه شماره ۵۰۹ مورخ۱۳۹۵/۸/۴هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب جزء پ (۱) بند (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور. تاریخ ابتدای اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری۱۳۸۸/۱/۱

تعیین شده است. حکم ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در فصل دهم این قانون پیش بینی شده است. بنابراین احکام ماده (۶۸) قانون مذکور و پند (۴) آن که مستند مطالبات شکات پرونده های موضوع تعارض است، از۱۳۸۸/۱/۱مجری است و اجرای آن از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۶ وجاهت قانونی ندارد. از این رو رأی شماره۲۶/۱۲/۱۳۹۱- ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۴۰۴۴ شعبه ۲ دیوان عدالت اداری و رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۱۳۷۴-۱۳۹۳/۱۲/۲۰شعبه ۸ تجدیدنظر و نیز رأی شماره ۳۰/۱۰/۱۳۹۲-۹۲۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۰۶۳۶ شعبه ۲۱ دیوان عدالت اداری که در خصوص خواسته شکات مبنی بر الزام طرف شکایت به برقراری و پرداخت کمک هزینه عائله مندی از تاریخ۱۳۸۶/۹/۱۵به رد شکایت صادر شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم الاتباع است.( برگرفته از کتاب بسیار مفید رویه قضایی با موضوعات اداری و استخدامی معاونت حقوقی پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری)

خدمات ما